THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân năm 2023 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ-CĐN ngày 31/12/2021 của Trường Cao đẳng nghề An Giang ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo lịch Tiếp công dân năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang, cụ thể như sau:

Lịch Tiếp công dân của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2023

 

THÁNG

NGÀY

THỨ

GHI CHÚ

Tháng 01/2023

17/01/2023

Ba

 

Tháng 02/2023

14/02/2023

Ba

 

Tháng 03/2023

14/03/2023

Ba

 

Tháng 04/2023

14/04/2023

Sáu

 

Tháng 05/2023

16/05/2023

Ba

 

Tháng 06/2023

16/06/2023

Sáu

 

Tháng 07/2023

14/07/2023

Sáu

 

Tháng 08/2023

15/08/2023

Ba

 

Tháng 09/2023

15/09/2023

Sáu

 

Tháng 10/2023

17/10/2023

Ba

 

Tháng 11/2023

14/11/2023

Ba

 

Tháng 12/2023

15/12/2023

Sáu

 

Địa điểm: Phòng Công đoàn - Khu Hiệu bộ của Trường Cao đẳng nghề An Giang, địa chỉ số 841, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng (theo lịch trên),            khi có vụ việc phát sinh mới hoặc phức tạp, Hiệu trưởng bố trí thời gian để tiếp công dân và xử lý trong trường hợp cần thiết; Trường hợp Hiệu trưởng bận họp hoặc đi công tác thì ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng tiếp công dân thay Hiệu trưởng.

 Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo để quý cơ quan, đơn vị và công dân được biết./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng và đơn vị trực thuộc;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 367
  • Trong tháng: 40 433
  • Tất cả: 1809726