Sự kiện
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

I- Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng.

– Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đúng chế độ, đúng qui định.

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hằng năm, nhiều năm

– Tham mưu việc thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về quản lý tài chính khác

– Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm

– Tổ chức thực hiện dự toán hằng năm và các khoản thu chi khác theo chỉ đạo Hiệu trưởng

– Thực hiện dự toán chi các khoản chi theo đúng chế độ, qui định; các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.

– Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.

– Tham gia chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

– Bảo đảm an toàn thu, chi quỹ tiền mặt.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch thu, chi ngân sách theo qui định với Kho bạc.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại .

– Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định

– Thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo qui định Nhà nước

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định Nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của Hiệu trưởng

II-Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán

Họ tên:Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Trưởng Phòng(Phụ trách phòng)

Email:nguyenthihuonggiang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý điều hành công việc chung của phòng Tài chính – Kế toán;

- Phối hợp với kế toán trưởng xây dựng các đề án có liên quan đến công tác tài chính của Trường;

-Phối hợp với Kế toán trưởng thực hiện công tác kiểm định chất lượng về tài chính;

- Phối hợp với Kế toán trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng trong trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tài chính kế toán của trường theo quy định của pháp luật;

-Thực hiện báo cáo tuần, tháng, năm và các báo cáo thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng TCKT;

-Trực tiếp theo dõi các lớp liên kết đào tạo dài hạn

-Kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể:

+ Thư ký đảng ủy;

+Bí thư Chi bộ Tài chính kế toán; 

- Thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Hiệu trưởng


 

III- Kế toán trưởng


Họ tên: Trần Thị Ngọc Hương

Kế toán trưởng

Email: trangthingochuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Chịu trách nhiệm pháp lý về công việc hạch toán, kế toán của Trường.

- Lập và phân bổ dự toán kinh phí;

- Kiểm soát và ký chứng từ thanh toán;

- Phối hợp với Phụ trách phòng xây dựng các đề án có liên quan đến tài chính của Trường;

- Phối hợp với Phụ trách phòng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

- Phối hợp với phụ trách phòng thực hiện công tác kiểm định chất lượng về tài chính;

- Thực hiện công khai tài chính, tài sản theo quy định;

- Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính hàng năm và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Sở tài chính;

- Cân đối các nguồn thu chi của đơn vị , để phân bổ nguồn đúng nguyên tắc tài chính kế toán;

- Phụ trách kiểm soát TSCĐ, CCDC của Trường;

- Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi hàng tháng các nguồn thu sự nghiệp, nguồn ngân sách và những công việc liên quan đến công tác tài chính kế toán cho Chủ tài khoản và phụ trách phòng .

- Kế toán trực tiếp theo dõi các Dự án xây dựng, sửa chữa cải tạo Trường;

- Trực tiếp theo dõi nguồn tiền gửi:

+ Tài khoản 3731.0.1028822.00000: (tiền gửi nguồn QLDA )

IV- Chuyên viên 

Họ tên:Lê Thị Vân An

Email: lethivanan@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán trực tiếp theo dõi các Nguồn thu sự nghiệp (Nguồn học phí chính quy, Lệ phí, Ký túc xá, Dịch vụ) ( Quỹ PTSN, Quỹ khen thưởng, Quỹ dự phòng ổn định TN, Quỹ Phúc lợi);

- Các nguồn kinh phí tài trợ ngoài ngân sách;

-Trực tiếp theo dõi trích nguồn cải cách tiền lương hàng năm theo quy định;

- Kế toán theo dõi các Nguồn thu khác ngoài ngân sách (Nguồn Đảng phí, Y tế, Bảo hiểm, Khuyến học, Thu hộ); 

- Quản lý lưu trữ công văn của chi bộ;

-Thư ký  chi bộ

-Tổng hợp kê khai và quyết toán thuế (Thuế TNDN,GTGT);

- Trực tiếp theo dõi nguồn tiền gửi gồm:

+ Tài khoản 3714.0.1028822.00000 (nguồn thu SN)

+ Tài khoản 3713.0.1028822.00000: (nguồn thu hộ )

+Tài khoản 111.0000.627.13 (Tiền gửi tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh An Giang

+Tiền gửi tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh An Giang TK 70110000665578 (Thu hộ), TK 7011.000.100.3959 (TK thanh toán các khoản phụ cấp  khác cho cá nhân)

 
anh tin bai

Họ tên:Lê Thanh Diện

Email:ledien19891310@gmail.com

Phụ trách: - Kế toán thanh toán tiền lương và các nguồn phụ cấp khác theo lương;

- Thanh toán lương, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn;

- Theo dõi, kiểm soát  thanh toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (nguồn Kp thường xuyên và Kp không thường xuyên), các nguồn kinh phí tài trợ khác (nếu có), hồ sơ thanh toán thừa giờ , học bổng của HSSV và miễn giảm học phí.

- Báo cáo tình hình thu chi hàng tháng nguồn kinh phí nhà nước và các kinh phí tài trợ khác (nếu có) chom  Phụ trách phòng và Kế toán trưởng.

- Trực tiếp theo dõi nguồn tiền gửi gồm:

+ Tài khoản 9523.2.1028822 (Nguồn NS)

+ Tài khoản 9527.2.1028822 (Nguồn Không TX)

+ Tài khoản 3751.0.1028822.00000: ( tiền gửi bảo hành).

- Kiêm nhiệm kế toánTrung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Họ tên:Võ Thanh Tùng

Email: vothanhtung@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi trực tiếp chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ và thực hiện các báo cáo liên quan đến tài sản, công cụ dụng cụ;

- Thực hiện lập biên bản trước kiểm kê,  thủ tục thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định

- Trực tiếp theo dõi xuất nhập kho vật tư , CCDC, Tài sản của trường;

- Cập nhập tăng giảm TSCĐ, CCDC lên phần mềm QLTS công và phầm mềm Tài sản;

- Thực hiện quản lý lưu trữ công văn hồ sơ đúng quy định.

Họ tên:Võ Thị Tuyết

Email: vothituyet@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thu chi quỹ tiền mặt;

- Báo cáo số thu, số chi và số tòn quỹ tiền mặt hằng ngày cho Phụ trách phòng và Kế toán trưởng;


   

Họ tên:Nguyễn Thị Thu Hòa

Email:nguyenthithuhoa@agvc.edu,vn

Phụ trách:

- Theo dõi, quản lý BHYT, BHTT của HSSV cập nhập thông tin HSSV lên phần mềm Bảo hiểm;

- Theo dõi BHTT của viên chức và người lao động;

- Thu nộp BHYT, BHTT của HSSV kịp thời và đúng quy định;

- Theo dõi, quản lý học phí chính quy và các hợp đồng cho thuê toàn trườngnhư: Căn tin, bãi giữ xe, hội trường, nhà thi đấu đa năng, mặt bằng ATM..v..v...

-Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của phòng TCKT

- Thư ký phòng TCKT

- Phối hợp quản lý, theo dõi số dư tiền gửi :

+ Tài khoản 7011.000.999.6868: (TK chuyên thu học phí).

- Kiêm nhiệm kế toánCông đoàn

V- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 0296.3954033; 

- Email

 

  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 379
  • Trong tháng: 40 445
  • Tất cả: 1809738