Sự kiện
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Bí thư Đảng ủy

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về các mặt hoạt động của Đảng bộ.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Trường Cao đẳng nghề; lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng.

- Trực tiếp chỉ đạo: Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề xuất những vấn đề quan trọng để Đảng ủy bàn bạc, thảo luận, thống nhất thông qua; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác thi đua khen thưởng, tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo quy định.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cuộc họp khác theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

- Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy nhà trường.

- Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán.

2. Đồng chí Lê Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Thường trực Đảng ủy; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo và phụ trách công tác tuyên giáo và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. 

- Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; các biện pháp nâng cao hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Phụ trách chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, viên chức và HSSV.

- Chỉ đạo xây dựng và ký các quyết định, nghị quyết, báo cáo, công văn, báo cáo chuyên đề khi được Bí thư ủy quyền.

- Sinh hoạt đảng tại chi bộ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

3. Đồng chí Đinh Thu Hà: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Phụ trách xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, năm của Đảng ủy; chuẩn bị nội dung, chương trình các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên: Giải quyết các thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng; việc thẩm định đối với hồ sơ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, quyết định.

- Giúp Bí thư Đảng ủy một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện việc nhận xét đánh giá đảng viên trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác quy hoạch cấp ủy; phân tích, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng.

- Tham mưu giúp Đảng uỷ về công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhà trường; công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường, bảo vệ tài sản của Trường và Nhà nước.

- Ghi biên bản họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Phụ trách chi bộ Công tác Học sinh sinh viên-QHDN-HTQT; Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

4. Đồng chí Đỗ Tùng Sang: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc các chi bộ triển khai thực hiện công tác Xây dựng Đảng.

- Phụ trách công tác dân vận của Đảng ủy; công tác “Nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các hoạt động đào tạo của khoa theo quy định. 

- Phụ trách chi bộ khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang; phụ trách và sinh hoạt đảng tại chi bộ Khoa Điện.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

5. Đồng chí Trần Chí Độ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Phụ trách công tác tuyên giáo, thực hiện kế hoạch và báo cáo công tác Khoa giáo của Đảng ủy.

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các hoạt động đào tạo của khoa theo quy định. 

- Xây dựng và tham mưu cho UBKT Đảng uỷ trong triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.

6. Đồng chí Phan Phương Quyên: Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT

- Giúp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các hoạt động đào tạo của khoa theo quy định. 

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Xây dựng.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang: Đảng ủy viên

- Thư ký Đảng ủy, ghi biên bản các cuộc họp của Đảng ủy.

- Định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ, báo cáo theo chuyên đề hoặc đột xuất theo quy định. Xây dựng dự thảo Nghị quyết các kỳ họp, nghị quyết chuyên đề và các Nghị quyết khác.

- Phụ trách về công tác phòng, chống tham nhũng; phụ trách công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm); báo cáo chuyên đề, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Phụ trách công tác tài chính Đảng gồm: Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thu nộp đảng phí của các chi bộ trực thuộc; đảm bảo việc thực hiện trích nộp và sử dụng đảng phí.

- Phụ trách công tác về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh: Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ (Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ (Luật Bình Đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, về Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ...); Định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp báo cáo về công tác nữ công hoặc báo cáo theo chuyên đề, đột xuất.

- Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Khảo thí- Đảm bảo chất lượng.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.9. Đồng chí Trần Quốc Khánh: Đảng ủy viên

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các hoạt động đào tạo của khoa theo quy định.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Cơ khí. 

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

10. Đồng chí Ngô Văn Hảo: Đảng ủy viên

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Theo dõi các hoạt động đào tạo của Khoa theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hội thi của Đảng uỷ cấp trên phát động.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống, âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

- Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Cơ khí.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

11. Đồng chí Nguyễn Thành Sang: Đảng ủy viên

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, công tác chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Phụ trách, theo dõi việc thực hiện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại chi bộ Phòng Đào tạo -Nghiên cứu khoa học.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công

12. Đồng chí Huỳnh Thanh Sang: Đảng ủy viên

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trực tiếp theo dõi, xây dựng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

- Phụ trách việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- Phụ trách triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các hoạt động đào tạo của khoa theo quy định. 

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại chi bộ khoa Công nghệ thông tin.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công.

13. Đồng chí Lâm Hoàng Tâm: Đảng ủy viên

-Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Phụ trách công tác y tế, quản trị - thiết bị.

- Phụ trách và sinh hoạt đảng tại chi bộ phòng Quản trị - Thiết bị.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.

14. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm: Đảng ủy viên

- Thực hiện chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Phụ trách, chỉ đạo công tác Công đoàn cơ sở.

- Phụ trách công tác dân vận, vận động quần chúng trong Công đoàn viên.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ quan văn hóa trong giảng dạy và học tập.

- Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Cơ khí.

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.

15. Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Đảng ủy viên

- Phụ trách, chỉ đạo công tác Đoàn Thanh niên.

- Phụ trách công tác dân vận, vận động quần chúng trong lực lượng ĐVTN.

- Sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Công tác HSSV-QHDN-HTQT;

- Nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công


  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1006
  • Trong tháng: 40 886
  • Tất cả: 1840385