Sự kiện
BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

I. Chức năng - Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn (Ngân sách Trung ương; Ngân sách tỉnh; Nguồn thu hợp pháp của Nhà trường và các nguồn vốn khác…)   để đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua  sắm thiết bị theo đúng các quy định của Pháp luật;

2. Tuân thủ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư quy định tại Luật Xây dựng năm 2020 và các quy định khác của Pháp luật có liên quan;

3. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định; xác định nội dung nhiệm vụ, yêu cầu lập dự án, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng; lựa chọn tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và cơ quan, tổ chức thẩm định dự án;

4. Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác như:  Tổ chức thực hiện các gói thầu cải tạo, sửa chữa định kỳ, thường xuyên của Trường; Tổ chức thực hiện các gói thầu phi tư vấn đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên của Nhà trường; Tổ chức thực hiện công tác đấu giá cho thuê tài sản…

II. Lãnh đạo Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng

Họ tên: Nguyễn Thanh Hải

TRƯỞNG BAN

Email: nguyenthanhhai@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý chung.

- Thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế và tất cả hồ sơ có liên quan dự án.

- Quyết định và xử lý tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền trong dự án.

Họ tên: Nguyễn Hùng Cường

PHÓ TRƯỞNG BAN

Email: nguyenhungcuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án theo hợp đồng đã ký kết;

- Tổng hợp và xin ý kiến TB xử lý các phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện DA;

- Thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế và hồ sơ có liên quan dự án khi được Trưởng ban ủy quyền.


Họ tên: Phan Bá Tường

PHÓ TRƯỞNG BAN

Email: phanbatuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thay mặt TB điều hành dự án; chịu trách nhiệm chính về tham mưu các thủ tục, hồ sơ và các báo cáo theo quy định hiện hành.

- Quản lý các đơn vị tư vấn trong dự án, đấu thầu, kỹ thuật thi công và số liệu dự án.

III. Chuyên viên - cán bộ

Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh

THÀNH VIÊN

Email: nguyenngocminh@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi chung;

- Thực hiện các công việc chuyên môn trong dự án.

Họ tên: Lê Việt Phương

THÀNH VIÊN

Email: levietphuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi chung;

- Thực hiện các công việc chuyên môn trong dự án.

Họ tên: Đỗ Tùng Sang

THÀNH VIÊN

Email: dotungsang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi chung;

- Thực hiện công việc xuất - nhập kho đúng quy định trong dự án.

Họ tên: Trần Thị Ngọc Hương

THÀNH VIÊN

Email: tranthingochuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán Trưởng;

- Quản lý chính số liệu kế toán, hợp đồng, thanh quyết toán dự án;

- Báo cáo và các công việc khác liên quan Tài chính - Kế toán.

Họ tên: Văn Nhật Quang

THÀNH VIÊN

Email: vannhatquang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi, báo cáo về các đơn vị tư vấn trong xây dựng cơ bản và đấu thầu, kỹ thuật;

- Quản lý và kiểm kê tài sản, thiết bị Ban ĐHDA ĐT&XD;

- Thực hiện công tác lưu trữ trong dự án.

IV. Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 02963.855.883.


  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 327
  • Trong tháng: 75 230
  • Tất cả: 1911360